TIN TỨC

fanpage

Thống kê truy cập

 • Online: 42
 • Hôm nay: 2112
 • Tháng: 8600
 • Tổng truy cập: 4814511
Chi tiết bài viết

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------- GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY HỢP DANH Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.................................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

 

 

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.........................................................................

 

Tôi là: (ghi rõ họ tên  bằng chữ in hoa)  .................................................Nam/Nữ: ............................... 
Chức danh: ..................................................................................................................................... 
Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ...........................Quốc tịch: ....................................................... 
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: ......................................................................................... 
Ngày cấp: ....../......./................................................ Cơ quan cấp: ...................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):....................................................................

Số giấy chứng thực cá nhân: ............................................. ..............................................................

Ngày cấp: ...../....../....... Cơ quan cấp: ........................................................................…...................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................................….............................................

Chỗ ở hiện tại: ..................................................................................................................................

Điện thoại: ......................................... Fax: ......................................................................................

Email: .............................................. Website: .................................................................................

 

Đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân

do tôi làm chủ với nội dung sau:

 

1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa) DOANH NGHIỆP TN…..........................

.......................................................................................................…......…...................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): .......................................................................     

Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có): ....................................................................................................     

 

2. Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................…..............................................

........................................................................................................…...........................................

Điện thoại: ........................................ Fax: .....................................................................................

Email: .............................................. Website: ...............................................................................

 

3. Ngành, nghề kinh doanh:

STT

Tên ngành

Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

 

 

 

 

 

 

 

4. Vốn đầu tư ban đầu: ....................................................................................................................

Tổng số: .........................................................................................................................................

Trong đó:

- Tiền Việt Nam: ..............................................................................................................................

- Ngoại tệ tự do chuyển đổi: .............................................................................................................

- Vàng: ...........................................................................................................................................

- Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh):

........................................................................................................……........................................

.......................................................................................................…….........................................

5. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định):............................................

6. Tên, địa chỉ chi nhánh:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

7. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

8. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

Tôi cam kết:

- Bản thân không thuộc diện quy định tại  khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp;

- Không đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh, không đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân khác, không đồng thời là chủ hộ kinh doanh khác;

- Trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của tôi;

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.

 

                            ......, ngày ....... tháng ........ năm.......

                                        CHỦ DOANH NGHIỆP

                                        (Ký và ghi rõ họ tên)

 

Kèm theo Giấy đề

nghị đăng ký kinh doanh

- ...................

Các bài viết khác

Luật sư tư vấn miễn phí

Gọi ngay
0902818158- 0906834543
0906834543
0902818158

Tin pháp luật

CÁC ĐỐI TÁC

 • Nhà Đất Phúc An Khang
 • The Diplomat
 • The NewYork Review of Book
 • CogitAsia
 • Reuters
 • Viet Studies
 • The NewYork Times
 • TIME
 • Bloomberg Bussiness