TIN TỨC

fanpage

Thống kê truy cập

 • Online: 29
 • Hôm nay: 2207
 • Tháng: 70000
 • Tổng truy cập: 4663064
Chi tiết bài viết

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY HỢP DANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CÔNG TY HỢP DANH

 

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.........................................................................

 

Tôi là: (ghi rõ họ tên  bằng chữ in hoa)  .................................................Nam/Nữ: ............................... 
Chức danh: ..................................................................................................................................... 
Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ...........................Quốc tịch: ....................................................... 
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: ......................................................................................... 
Ngày cấp: ....../......./................................................ Cơ quan cấp: ...................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):....................................................................

Số giấy chứng thực cá nhân: ............................................. ..............................................................

Ngày cấp: ...../....../....... Cơ quan cấp: ........................................................................…...................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................................….............................................

Chỗ ở hiện tại: ..................................................................................................................................

Điện thoại: ......................................... Fax: ......................................................................................

Email: .............................................. Website: .................................................................................  

Là chủ tịch Hội đồng Thành viên công ty.

Đăng ký kinh doanh công ty hợp danh với nội dung sau:

 

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa) CÔNG TY HD................................................

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): .......................................................................…......

Tên công ty viết tắt (nếu có): ........................................... .............…..........................................…….

2. Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………….....................................................................

Điện thoại: ........................................ Fax: .......................................................................................

Email: .............................................. Website: ................................................................................

3. Ngành, nghề kinh doanh:

STT

Tên ngành

Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

 

 

 

 

 

 

 

4. Vốn điều lệ: ..................................................................................................................................

- Tổng số : .................................................................................................................................…

- Phần vốn góp của mỗi thành viên được liệt kê tại Danh sách thành viên.

5. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định):..............................................

6. Tên, địa chỉ chi nhánh:..................................................................................................................

7. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: ....................................................................................................

8. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh: ..................................................................................................

 

Tôi và các thành viên cam kết:

- Không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp; không đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, không là chủ doanh nghiệp tư nhân, không là chủ hộ kinh doanh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại).

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty;

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

 

CÁC THÀNH VIÊN HỢP DANH

(Ký và ghi rõ họ  tên từng thành viên)

......, ngày  ....... tháng ........năm.......

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  CỦA CÔNG TY

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh:

- ................

Các bài viết khác

Luật sư tư vấn miễn phí

Gọi ngay
0902818158- 0906834543
0906834543
0902818158

Tin pháp luật

CÁC ĐỐI TÁC

 • Nhà Đất Phúc An Khang
 • The Diplomat
 • The NewYork Review of Book
 • CogitAsia
 • Reuters
 • Viet Studies
 • The NewYork Times
 • TIME
 • Bloomberg Bussiness