TIN TỨC

fanpage

Thống kê truy cập

 • Online: 27
 • Hôm nay: 2218
 • Tháng: 70000
 • Tổng truy cập: 4663075
Chi tiết bài viết

HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

T

 Tên cổ đông sáng lập

Ngày, tháng, năm sinh đối với cổ đông sáng lập là cá nhân

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Chỗ ở hiện tại đối với cổ đông sáng lập là cá nhân

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

Số, ngày, nơi cấp CMND hoặc hộ chiếu đối với cá nhân hoặc Giấy CNĐKKD đối với doanh nghiệp, hoặc quyết định thành lập đối với tổ chức khác

Vốn góp

Chữ ký của cổ đông sáng lập

Tổng số cổ phần

Loại cổ phần

 

Thời điểm góp vốn

Số lượng

Giá trị

Sở hữu vốn

Phổ thông

............

Số lượng

Giá trị

Số lượng

Giá trị

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...................., ngày ............. tháng ......... năm .............
                                                                                 Đại diện theo pháp luật của công ty

( Ký và ghi rõ họ tên )

Ghi chú:

                - Cột 11 ghi tổng giá trị góp vốn cổ phần của từng cổ đông sáng lập.

                - Tài sản hình thành tổng giá trị góp vốn cổ phần của từng cổ đông sáng lập  được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần ; số lượng từng loại tài sản trị góp vốn cổ phần ; giá trị còn lại của từng loại tài sản trị góp vốn cổ phần; thời điểm trị góp vốn cổ phần của từng loại tài sản.

                - Sở hữu vốn: Nhà nước (NN), Dân doanh (DD), Tổ chức chính trị, xã hội (TCCT, TCXH), Việt kiều (VK), Nước ngoài (Nngoài).

                - Thời điểm góp vốn: Vốn cổ phần của cổ đông sáng lập phải được góp đủ ngay sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Các bài viết khác

Luật sư tư vấn miễn phí

Gọi ngay
0902818158- 0906834543
0906834543
0902818158

Tin pháp luật

CÁC ĐỐI TÁC

 • Nhà Đất Phúc An Khang
 • The Diplomat
 • The NewYork Review of Book
 • CogitAsia
 • Reuters
 • Viet Studies
 • The NewYork Times
 • TIME
 • Bloomberg Bussiness