TIN TỨC

fanpage

Thống kê truy cập

 • Online: 30
 • Hôm nay: 2245
 • Tháng: 70000
 • Tổng truy cập: 4663102
Chi tiết bài viết

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY HỢP DANH

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG

ĐIỀU LỆ CÔNG TY HỢP DANH

 

 

A/ NỘI DUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY THEO QUY ĐỊNH LUẬT DOANH NGHIỆP 2005:

 

Theo điều 22 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005, nội dung điều lệ công ty bao gồm :

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện.

2. Ngành, nghề kinh doanh.

3. Vốn điều lệ; cách thức tăng và giảm vốn điều lệ.

4. Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của các thành viên hợp danh.

5. Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên.

6. Quyền và nghĩa vụ của thành viên.

7. Cơ cấu tổ chức quản lý.

8. Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ.

9. Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý.

10. Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh.

11. Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty.

12. Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

13. Họ, tên, chữ ký của các thành viên hợp danh.

14. Các nội dung khác do các thành viên thoả thuận nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

 

 

 

B/ CHI TIẾT ĐIỀU LỆ ĐỂ THAM KHẢO:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

 

 

ĐIỀU LỆ

 

 

CÔNG TY HỢP DANH ………………………………………………………….

 

 

 

            Chúng tôi, gồm những thành viên có tên như sau:

 

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

(đối với thành viên là cá nhân)

Quốc tịch

Số, ngày, nơi cấp CMND hoặc hộ chiếu đối với cá nhân hoặc Giấy CN ĐKKD đối với doanh nghiệp, hoặc QĐ thành lập đối với tổ chức

 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân, hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

 

 

Số

Ngày, nơi cấp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

A

 

1

2

….

B

 

1

…..

Thành viên hợp danh:

………

 

 

Thành viên góp vốn:

 

 

 

 

 

 

 

cùng đồng ý v ký tn chấp thuận dưới đây thành lập một CÔNG TY HỢP DANH (dưới đây gọi tắt là Công ty) hoạt động tuân theo Luật pháp Việt Nam và Bản điều lệ này với các chương, điều, khoản sau đây : 


 

Chương I

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 

 

Điều 1. Phạm vi trách nhiệm

 

1.    Thành viên hợp danh phải là cá nhân, có trình độ chuyên môn và uy tín nghề nghiệp và phải chịu trách nhiệm bằng toàn  bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ pháp lý của Công ty;

 

2.    Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vốn vào Công ty.

 

Điều 2 . Tên doanh nghiệp

-         Tên công ty viết bằng tiếng Việt :.......................................................................................................

-         Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:............................................................................................... .

-         Tên công ty viết tắt:...........................................................................................................................

 

Doanh nghiệp tham chiếu các điều 31, 32, 33, và 34 Luật doanh nghiệp

 

Điều 3. Trụ sở Công ty

- Trụ sở chính của Công ty đặt tại : số nhà ……….., đường (xóm, ấp): ……………….……... phường (xã, thị trấn) : …………………..., quận (huyện) :…………………….. TP Hồ Chí Minh.

- Chi nhánh công ty đặt tại : số nhà ……….., đường (xóm, ấp): ……………………….……... phường (xã, thị trấn) : ………………………, quận (huyện) : … ……………………..………….. tỉnh/thành phố : …………………………………………………...

- Văn phòng đại diện của công ty đặt tại : số nhà ………., đường (xóm, ấp):………………….. phường (xã, thị trấn) : ……………………....., quận (huyện) : ……..…………..……..………….. tỉnh/thành phố : ………………………………………………..

 

Doanh nghiệp tham chiếu Điều 35 Luật doanh nghiệp

 

Điều 4. Ngành, nghề kinh doanh

………………………………………………………………………………………………………………………

 

Doanh nghiệp tham chiếu theo Điều 7 Luật doanh nghiệp và Danh mục ngành nghề kinh doanh dùng  trong đăng ký kinh doanh

 

Điều 5. Thời hạn hoạt động

1. Thời gian hoạt động của Công ty là ……………… năm kể từ ngày được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Công ty có thể chấm dứt hoạt động trước thời hạn hoặc kéo dài thêm thời gian hoạt động theo quyết định của hội đồng thành viên hoặc theo quy định của pháp luật.

 

Doanh nghiệp tham chiếu các điều 150, 151, 152, 153, 154, 155 và 157 Luật doanh nghiệp 

 
Điều 6. Người đại diện theo pháp luật

Ông (bà): ……………………………………………………Nam/nữ: …………………..

Sinh ngày…….tháng …….năm……; Dân tộc:…………….; Quốc tịch: …………………

Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số:…… Ngày cấp …/…/… Nơi cấp: ……………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………..………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………… (là Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty)

 

 

 

CHƯƠNG II
VỐN – THÀNH VIÊN
 

 

 

Điều 7 . Số vốn điều lệ

 

 

STT

Tên thành viên góp vốn

Vốn góp

Tỉ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên

Thời điểm góp vốn

 

Tổng số

Chia ra trong đó

Tiền VN

Ngoại tệ

Vàng

Tài sản khác

A-

 

1

2

…..

 

B-

 

1

….

Thành viên hợp danh:

…….

 

 

 

Thành viên góp vốn:

………..

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số:

-------

 

 

 

 

 

 

STT

Tên thành viên góp vốn

Vốn góp

Tỉ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên

Thời điểm góp vốn

 

Tổng số

Chia ra trong đó

Tiền VN

Ngoại tệ

Vàng

Tài sản khác

A-

 

1

2

…..

 

B-

 

1

….

Thành viên hợp danh:

…….

 

 

 

Thành viên góp vốn:

………..

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số:

-------

 

 

 

 

 

 

 

Doanh nghiệp tham chiếu  các Điều 131, 132  Luật doanh nghiệp

 

 

Điều 8 . Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh:

 

1. Thành viên hợp danh có các quyền sau đây:

a) Tham gia họp, thảo luận và biểu quyết về các vấn đề của công ty; mỗi thành viên hợp danh có một phiếu biểu quyết (hoặc có số phiếu biểu quyết là : ……….);

b) Nhân danh công ty tiến hành các hoạt động kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký; đàm phán và ký kết hợp đồng, thoả thuận hoặc giao ước với những điều kiện mà thành viên hợp danh đó cho là có lợi nhất cho công ty;

c) Sử dụng con dấu, tài sản của công ty để hoạt động kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký; nếu ứng trước tiền của mình để thực hiện công việc kinh doanh của công ty thì có quyền yêu cầu công ty hoàn trả lại cả số tiền gốc và lãi theo lãi suất thị trường trên số tiền gốc đã ứng trước;

d) Yêu cầu công ty bù đắp thiệt hại từ hoạt động kinh doanh trong thẩm quyền nếu thiệt hại đó xảy ra không phải do sai sót cá nhân của chính thành viên đó;

đ) Yêu cầu công ty, thành viên hợp danh khác cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của công ty; kiểm tra tài sản, sổ kế toán và các tài liệu khác của công ty bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết;

e) Được chia lợi nhuận tương ứng với tỷ lệ vốn góp.

g) Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được chia một phần giá trị tài sản còn lại theo tỷ lệ góp vốn vào công ty;

h) Trường hợp thành viên hợp danh chết hoặc bị Toà án tuyên bố là đã chết thì người thừa kế của thành viên được hưởng phần giá trị tài sản tại công ty sau khi đã trừ đi phần nợ thuộc trách nhiệm của thành viên đó. Người thừa kế có thể trở thành thành viên hợp danh nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận;

i) Các quyền khác (nếu có ) :……………………………………………………………………………....

 

2. Thành viên hợp danh có các nghĩa vụ sau đây:

a) Tiến hành quản lý và thực hiện công việc kinh doanh một cách trung thực, cẩn trọng và tốt nhất bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa cho công ty và tất cả thành viên;

b) Tiến hành quản lý và hoạt động kinh doanh của công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của Hội đồng thành viên; nếu làm trái quy định tại điểm này, gây thiệt hại cho công ty thì phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại;

c) Không được sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

d) Hoàn trả cho công ty số tiền, tài sản đã nhận và bồi thường thiệt hại gây ra đối với công ty trong trường hợp nhân danh công ty, nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để nhận tiền hoặc tài sản khác từ hoạt động kinh doanh các ngành, nghề đã đăng ký của công ty mà không đem nộp cho công ty;

đ) Liên đới chịu trách nhiệm thanh toán hết số nợ còn lại của công ty nếu tài sản của công ty không đủ để trang trải số nợ của công ty;

e) Chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp vào công ty hoặc theo thoả thuận quy định tại Điều lệ công ty trong trường hợp công ty kinh doanh bị lỗ;

g) Định kỳ hàng tháng báo cáo trung thực, chính xác bằng văn bản tình hình và kết quả kinh doanh của mình với công ty; cung cấp thông tin về tình hình và kết quả kinh doanh của mình cho thành viên có yêu cầu;

h) Các nghĩa vụ khác (nếu có ) :…………………………………………………………………………..

 

Doanh nghiệp tham chiếu Điều 134 Luật doanh nghiệp

 

 

Điều 9 . Quyền và nghĩa vụ cuả thành viên góp vốn

 

1. Thành viên góp vốn có các quyền sau đây:

a) Tham gia họp, thảo luận và biểu quyết tại Hội đồng thành viên về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung các quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn, về tổ chức lại và giải thể công ty và các nội dung khác của Điều lệ công ty có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của họ;

b) Được chia lợi nhuận hằng năm tương ứng với tỷ lệ vốn góp trong vốn điều lệ công ty;

c) Được cung cấp báo cáo tài chính hằng năm của công ty; có quyền yêu cầu Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên hợp danh cung cấp đầy đủ và trung thực các thông tin về tình hình và kết quả kinh doanh của công ty; xem xét sổ kế toán, sổ biên bản, hợp đồng, giao dịch, hồ sơ và tài liệu khác của công ty;

d) Chuyển nhượng phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác;

đ) Nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác tiến hành kinh doanh các ngành, nghề đã đăng ký của công ty;

e) Định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách để thừa kế, tặng cho, thế chấp, cầm cố và các hình thức khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; trường hợp chết hoặc bị Toà tuyên bố là đã chết thì người thừa kế thay thế thành viên đã chết trở thành thành viên góp vốn của công ty;

g) Được chia một phần giá trị tài sản còn lại của công ty tương ứng với tỷ lệ vốn góp trong vốn điều lệ công ty khi công ty giải thể hoặc phá sản;

h) Các quyền khác (nếu có ) :………………………………………………………………………………

 

2. Thành viên góp vốn có các nghĩa vụ sau đây:

a) Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp;

b) Không được tham gia quản lý công ty, không được tiến hành công việc kinh doanh nhân danh công ty;

c) Tuân thủ Điều lệ, nội quy công ty và quyết định của Hội đồng thành viên;

d) Các nghĩa vụ khác (nếu có ) :…………………………………………………………………………...

 

Doanh nghiệp tham chiếu Điều 140 Luật doanh nghiệp

 

 

 

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

 

Điều 10 . Cơ cấu tổ chức :

Cơ cấu tổ chức của Công ty gồm có:

  ·     Hội đồng thành viên;

  ·     Chủ tịch Hội đồng thành viên: ( Họ và tên )

  ·     Giám đốc (hoặc Tổng Giám đốc): (Họ và tên )

  ·     Các chức danh quản lý quan trọng khác (nếu có)

 

Ñieàu 11 . Hội đồng thành viên

1. Tất cả thành viên hợp lại thành Hội đồng thành viên. Hội đồng thành viên bầu một thành viên hợp danh làm Chủ tịch Hội đồng thành viên.

 

2. Thành viên hợp danh có quyền yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên để thảo luận và quyết định công việc kinh doanh của công ty. Thành viên yêu cầu triệu tập họp phải chuẩn bị nội dung, chương trình và tài liệu họp.

 

3. Hội đồng thành viên có quyền quyết định tất cả công việc kinh doanh của công ty. Quyết định các vấn đề sau đây phải được ít nhất ba phần tư tổng số thành viên hợp danh chấp thuận:

a) Phương hướng phát triển công ty;

b) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

c) Tiếp nhận thêm thành viên hợp danh mới;

d) Chấp nhận thành viên hợp danh rút khỏi công ty hoặc quyết định khai trừ thành viên;

đ) Quyết định dự án đầu tư;

e) Quyết định việc vay và huy động vốn dưới hình thức khác, cho vay với giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% vốn điều lệ của công ty;

g) Quyết định mua, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn vốn điều lệ của công ty;

h) Quyết định thông qua báo cáo tài chính hằng năm, tổng số lợi nhuận được chia và số lợi nhuận chia cho từng thành viên;

i) Quyết định giải thể công ty.

 

4. Quyết định về các vấn đề khác không quy định tại khoản 3 Điều này được thông qua nếu được ít nhất hai phần ba tổng số thành viên hợp danh chấp thuận.

 

5. Quyền tham gia biểu quyết của thành viên góp vốn được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ này.

 

Doanh nghiệp tham chiếu Điều 135 Luật doanh nghiệp

 

 

Ñieàu 12 . Triệu tập họp Hội đồng thành viên

 

1. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể triệu tập họp Hội đồng thành viên khi xét thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của thành viên hợp danh. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên không triệu tập họp theo yêu cầu của thành viên hợp danh thì thành viên đó triệu tập họp Hội đồng thành viên.

 

2. Thông báo mời họp có thể bằng giấy mời, điện thoại, fax, telex hoặc các phương tiện điện tử khác. Thông báo mời họp phải nêu rõ mục đích, yêu cầu và nội dung họp, chương trình và địa điểm họp, tên thành viên yêu cầu triệu tập họp.

Các tài liệu thảo luận được sử dụng để quyết định các vấn đề quy định tại khoản 3 Điều 135 của Luật doanh nghiệp phải được gửi trước đến tất cả thành viên; thời hạn gửi trước ……… ngày.

 

3. Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc thành viên yêu cầu triệu tập họp chủ toạ cuộc họp. Cuộc họp của Hội đồng thành viên phải được ghi vào sổ biên bản của công ty.

 

Doanh nghiệp tham chiếu Điều 136 Luật doanh nghiệp

 

 

Ñieàu 13 . Điều hành kinh doanh của công ty hợp danh

 

1. Các thành viên hợp danh có quyền đại diện theo pháp luật và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Mọi hạn chế đối với thành viên hợp danh trong thực hiện công việc kinh doanh hằng ngày của công ty chỉ có hiệu lực đối với bên thứ ba khi người đó được biết về hạn chế đó.

 

2. Trong điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, thành viên hợp danh phân công nhau đảm nhiệm các chức danh quản lý và kiểm soát công ty.

 

Khi một số hoặc tất cả thành viên hợp danh cùng thực hiện một số công việc kinh doanh thì quyết định được thông qua theo nguyên tắc đa số.

 

Hoạt động do thành viên hợp danh thực hiện ngoài phạm vi hoạt động kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký của công ty đều không thuộc trách nhiệm của công ty, trừ trường hợp hoạt động đó đã được các thành viên còn lại chấp thuận.

 

3. Công ty có thể mở một hoặc một số tài khoản tại ngân hàng. Hội đồng thành viên chỉ định thành viên được uỷ quyền gửi và rút tiền từ các tài khoản đó.

 

4. Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các nhiệm vụ sau đây:

a) Quản lý và điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty với tư cách là thành viên hợp danh;

b) Triệu tập và tổ chức họp Hội đồng thành viên; ký các quyết định hoặc nghị quyết của của Hội đồng thành viên;

c) Phân công, phối hợp công việc kinh doanh giữa các thành viên hợp danh; ký các quyết định về quy chế, nội quy và các công việc tổ chức nội bộ khác của công ty;

d) Tổ chức sắp xếp, lưu giữ đầy đủ và trung thực sổ kế toán, hoá đơn, chứng từ và các tài liệu khác của công ty theo quy định của pháp luật;

đ) Đại diện cho công ty trong quan hệ với cơ quan nhà nước; đại diện cho công ty với tư cách là bị đơn hoặc nguyên đơn trong các vụ kiện, tranh chấp thương mại hoặc các tranh chấp khác;

e) Các nhiệm vụ khác (nếu có)…………………………………………………………………………….

 

Doanh nghiệp tham chiếu Điều 137 Luật doanh nghiệp

 

 

Điều 14 . Tiếp nhận thành viên

 

1. Công ty có thể tiếp nhận thêm thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn; việc tiếp nhận thành viên mới của công ty phải được Hội đồng thành viên chấp thuận.

 

2. Thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn phải nộp đủ số vốn cam kết góp vào công ty trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày được chấp thuận.

 

3. Thành viên hợp danh mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty.

 

Doanh nghiệp tham chiếu Điều 139 Luật doanh nghiệp

 

 

Điều 15 . Chấm dứt tư cách thành viên hợp danh

 

1. Tư cách thành viên hợp danh chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

a) Tự nguyện rút vốn khỏi công ty;

b) Chết hoặc bị Toà án tuyên bố là đã chết;

c) Bị Toà án tuyên bố là mất tích, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự;

d) Bị khai trừ khỏi công ty;

đ) Các trường hợp khác (nếu có) :………………………………………………………………………...

 

2. Thành viên hợp danh có quyền rút vốn khỏi công ty nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận. Trong trường hợp này, thành viên muốn rút vốn khỏi công ty phải thông báo bằng văn bản yêu cầu rút vốn chậm nhất sáu tháng trước ngày rút vốn; chỉ được rút vốn vào thời điểm kết thúc năm tài chính và báo cáo tài chính của năm tài chính đó đã được thông qua.

 

3. Thành viên hợp danh bị khai trừ khỏi công ty trong các trường hợp sau đây:

a) Không có khả năng góp vốn hoặc không góp vốn như đã cam kết sau khi công ty đã có yêu cầu lần thứ hai;

b) Vi phạm quy định tại Điều 133 của Luật Doanh nghieäp;

c) Tiến hành công việc kinh doanh không trung thực, không cẩn trọng hoặc có hành vi không thích hợp khác gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của công ty và các thành viên khác;

d) Không thực hiện đúng các nghĩa vụ của thành viên hợp danh.

 

4. Trong trường hợp chấm dứt tư cách thành viên của thành viên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự thì phần vốn góp của thành viên đó được hoàn trả công bằng và thoả đáng.

 

5. Trong thời hạn hai năm kể từ ngày chấm dứt tư cách thành viên hợp danh theo quy định tại điểm a và điểm d khoản 1 Điều này thì người đó vẫn phải liên đới chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ của công ty đã phát sinh trước ngày chấm dứt tư cách thành viên.

 

6. Sau khi chấm dứt tư cách thành viên, nếu tên của thành viên bị chấm dứt đã được sử dụng làm thành một phần hoặc toàn bộ tên công ty thì người đó hoặc người thừa kế, người đại diện theo pháp luật của họ có quyền yêu cầu công ty chấm dứt việc sử dụng tên đó.

 

Doanh nghiệp tham chiếu Điều 138 Luật doanh nghiệp

 

 

 

 

Chương IV

THỐNG KÊ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

 

 

Điều 16. Năm tài chính

1. Năm tài chính  của Công ty bắt đầu từ ngày 1/1 dương lịch và chấm dứt vào ngày 31/12 hàng năm.

 2. Năm tài chính đầu tiên của Công ty sẽ bắt đầu từ ngày được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đến ngày 31/12 của năm đó.

 

Điều 17. Sổ sách kế toán và báo cáo tài chính

1. Sổ sách kế toán của Công ty đều mở đầy đủ và giữ đúng các quy định hiện hành.

2. Cuối mỗi năm tài chính, Công ty phải lập một bản Báo cáo tài chính để trình cho các thành viên xem xét ít nhất là .......... ngày trước phiên họp toàn thể hàng năm.

3. Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính, Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty phải được gởi đến Cơ quan Thuế và Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

 

Điều 18 . Phân phối lợi nhuận, lập quỹ và nguyên tắc chịu lỗ trong kinh doanh

Sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật, đã thanh toán đủ (hoặc đã dành phần thanh toán đủ) các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đã đến hạn phải trả, công ty lập các loại quỹ sau:

……………………………………………………………………………………………………………

Lợi nhuận còn lại sau khi lập các quỹ, Công ty phân bổ cho các thành viên như sau :

 ………………………………………………………………………………………………….………..

Nguyên tắc chịu lỗ : (tùy theo sự thỏa thuận của các thành viên miễn không trái với quy định pháp luật):

……………………………………………………………………………………………..……………………

 


 

Chương V

THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ

 

Điều 19. Thành lập

1. Công ty được thành lập sau khi Bản điều lệ này được các thành viên thông qua và được Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Mọi phí tổn liên hệ đến việc thành lập công ty đều được ghi vào mục chi phí của công ty và được tính hoàn giảm vào chi phí của năm tài chính đầu tiên đầu tiên.

 

Điều 20. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty

Công ty thực hiện việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty theo quy định tại Điều 150, 151, 152, 153 và 154 của  Luật doanh nghiệp.

 

Điều 21. Giải thể và thanh lý tài sản của công ty

1. Công ty giải thể trong các trường hợp sau :

a)       Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ mà không có quyết định gia hạn;

b)      Theo quyết định của tất cả thành viên hợp danh;

c)       Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật doanh nghiệp trong thời hạn 6 tháng liên tục;

d)      Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Công ty chỉ được giải thể khi đã thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. Thủ tục giải thể thực hiện theo Điều 158 Luật doanh nghiệp.

 

Doanh nghiệp tham chiếu Điều 157 và Điều 158  Luật doanh nghiệp

 

 

 

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG 

 

Điều 22. Hiệu lực của Điều lệ
Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày được Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

 

Điều 23.  Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

1. Những vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty không được nêu trong Bản Điều lệ này sẽ do Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan khác điều chỉnh.
 
2. Trong trường hợp Điều lệ này có điều khoản trái luật pháp hoặc dẫn đến việc thi hành trái luật pháp, thì điều khoản đó không được thi hành và sẽ được xem xét sửa đổi ngay trong kỳ họp gần nhất của Hội đồng thành viên.
 
3. Khi muốn bổ sung, sửa đổi nội dung Điều lệ này, Hội đồng thành viên sẽ họp để thông qua quyết định nội dung thay đổi. Thể thức họp, thông qua nội dung sửa đổi theo quy định tại Điều 11 và Điều 12 của Bản điều lệ này.

 

Điều 24. Điều khoản cuối cùng

Bản điều lệ này đã được các thành viên xem xét từng chương từng điều và cùng ký tên chấp thuận.

Bản điều lệ này gồm ……………… chương ………………… điều, được lập thành …………bản có giá trị như nhau: 01 bản đăng ký tại cơ quan đăng ký kinh doanh, ….….. bản lưu trữ tại trụ sở công ty, ………bản cho mỗi thành viên.

Mọi sự sao chép, trích lục phải được ký xác nhận của các thành viên Hội đồng thành viên.

 

 

TP.HCM, ngày…………….tháng…………năm……………….

Chữ ký của tất cả các thành viên hợp danh

 

 

 

Ngoài ra, các thành viên  ký tên trên từng trang của Bản Điều lệ chính thức đã được thống nhất thông qua.

Bản điều lệ này mang tính tham khảo để doanh nghiệp có cơ sở xây dựng Điều lệ công ty.

Các bài viết khác

Luật sư tư vấn miễn phí

Gọi ngay
0902818158- 0906834543
0906834543
0902818158

Tin pháp luật

CÁC ĐỐI TÁC

 • Nhà Đất Phúc An Khang
 • The Diplomat
 • The NewYork Review of Book
 • CogitAsia
 • Reuters
 • Viet Studies
 • The NewYork Times
 • TIME
 • Bloomberg Bussiness