TIN TỨC

fanpage

Thống kê truy cập

 • Online: 24
 • Hôm nay: 2225
 • Tháng: 70000
 • Tổng truy cập: 4663082
Chi tiết bài viết

PHÁP LỆNH THỪA KẾ

PH¸P LÖNH
THõA KÕ
§Ó b¶o hé quyÒn thõa kÕ cña c«ng d©n;
C¨n cø vµo §iÒu 27 vµ §iÒu 100 cña HiÕn ph¸p n­íc Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt Nam;
Ph¸p lÖnh nµy quy ®Þnh quyÒn thõa kÕ cña c«ng d©n. 

CH­¬NG I
NH÷NG QUY ®ÞNH CHUNG 
§iÒu 1
QuyÒn thõa kÕ cña c«ng d©n
C«ng d©n cã quyÒn lËp di chóc ®Ò ®Þnh ®o¹t tµi s¶n cña m×nh, ®Ó l¹i tµi s¶n cña m×nh cho ng­êi thõa kÕ theo ph¸p luËt, h­ëng di s¶n theo di chóc hoÆc theo ph¸p luËt.
§iÒu 2
QuyÒn b×nh ®¼ng vÒ thõa kÕ cña c«ng d©n
C«ng d©n kh«ng ph©n biÖt nam, n÷ ®Òu b×nh ®¼ng vÒ quyÒn ®Ó l¹i tµi s¶n cña m×nh cho ng­êi kh¸c theo di chóc hoÆc theo ph¸p luËt, quyÒn h­ëng di s¶n.
§iÒu 3
Thêi ®iÓm, ®Þa ®iÓm më thõa kÕ
1- Thêi ®iÓm më thõa kÕ lµ thêi ®iÓm ng­êi cã tµi s¶n chÕt hoÆc ®­îc Toµ ¸n x¸c ®Þnh lµ ®• chÕt.
2- §Þa ®iÓm më thõa kÕ lµ n¬i th­êng tró cuèi cïng cña ng­êi ®Ó l¹i di s¶n. NÕu kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc n¬i th­êng tró cuèi cïng cña ng­êi ®Ó l¹i di s¶n, th× ®Þa ®iÓm më thõa kÕ lµ n¬i cã toµn bé hoÆc phÇn lín di s¶n.
§iÒu 4
Di s¶n
1- Di s¶n bao gåm tµi s¶n riªng cña ng­êi chÕt, phÇn tµi s¶n cña ng­êi chÕt trong khèi tµi s¶n chung víi ng­êi kh¸c, quyÒn vÒ tµi s¶n do ng­êi chÕt ®Ó l¹i.
Tµi s¶n gåm cã t­ liÖu sinh ho¹t, t­ liÖu s¶n xuÊt, c¸c thu nhËp hîp ph¸p.
2- Trong tr­êng hîp vî hoÆc chång chÕt th× mét nöa tµi s¶n chung cña vî chång thuéc vÒ di s¶n cña ng­êi chÕt.

§iÒu 5
Ng­êi thõa kÕ
1- Ng­êi thõa kÕ theo di chóc cã thÓ lµ c¸ nh©n, Nhµ n­íc, c¬ quan Nhµ n­íc, tæ chøc x• héi, tæ chøc kinh tÕ.
Ng­êi thõa kÕ theo di chóc lµ c¸ nh©n ph¶i lµ ng­êi cßn sèng vµo thêi ®iÓm më thõa kÕ. Ng­êi sinh ra sau khi ng­êi lËp di chóc chÕt, nh­ng ®• thµnh thai tr­íc khi ng­êi lËp di chóc chÕt còng lµ ng­êi thõa kÕ di chóc.
Ng­êi thõa kÕ lµ c¬ quan Nhµ n­íc, tæ chøc x• héi, tæ chøc kinh tÕ ph¶i lµ c¬ quan, tæ chøc cßn tån t¹i vµo thêi ®iÓm më thõa kÕ.
2- Ng­êi thõa kÕ theo ph¸p luËt ph¶i lµ ng­êi cßn sèng vµo thêi ®iÓm më thõa kÕ. Con cña ng­êi ®Ó l¹i di s¶n sinh ra sau khi ng­êi ®Ó l¹i di s¶n chÕt còng lµ ng­êi thõa kÕ theo ph¸p luËt cña ng­êi chÕt.
§iÒu 6
ViÖc thõa kÕ cña nh÷ng ng­êi ®­îc coi lµ chÕt trong cïng mét thêi ®iÓm
Trong tr­êng hîp nh÷ng ng­êi cã quyÒn thõa kÕ tµi s¶n cña nhau ®Òu chÕt mµ kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc ng­êi nµo chÕt tr­íc, th× hä kh«ng ®­îc thõa kÕ tµi s¶n cña nhau vµ di s¶n cña mçi ng­êi do ng­êi thõa kÕ cña ng­êi ®ã h­ëng.
§iÒu 7
Nh÷ng ng­êi thõa kÕ kh«ng cã quyÒn h­ëng di s¶n
1- Nh÷ng ng­êi thõa kÕ sau ®©y kh«ng cã quyÒn h­ëng di s¶n:
a) Ng­êi bÞ kÕt ¸n vÒ hµnh vi cè ý x©m ph¹m tÝnh m¹ng, søc khoÎ hoÆc hµnh vi ng­îc ®•i nghiªm träng, hµnh h¹ ng­êi ®Ó l¹i di s¶n;
b) Ng­êi vi ph¹m nghiªm träng nghÜa vô nu«i d­ìng ng­êi ®Ó l¹i di s¶n;
c) Ng­êi bÞ kÕt ¸n vÒ hµnh vi cè ý x©m ph¹m tÝnh m¹ng ng­êi thõa kÕ kh¸c nh»m h­ëng mét phÇn hoÆc toµn bé phÇn di s¶n mµ ng­êi thõa kÕ kh¸c cã quyÒn h­ëng;
d) Ng­êi cã hµnh vi lõa dèi, c­ìng Ðp ng­êi cã tµi s¶n trong viÖc lËp di chóc; gi¶ m¹o di chóc, huû di chóc nh»m h­ëng mét phÇn hoÆc toµn bé di s¶n tr¸i víi ý chÝ cña ng­êi cã tµi s¶n.
2- Nh÷ng ng­êi nãi t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy vÉn ®­îc h­ëng di s¶n, nÕu ng­êi cã tµi s¶n thÓ hiÖn ý chÝ vÉn cho hä h­ëng di s¶n theo di chóc.
§iÒu 8
NghÜa vô vÒ tµi s¶n cña ng­êi thõa kÕ
Ng­êi thõa kÕ cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn nghÜa vô vÒ tµi s¶n do ng­êi chÕt ®Ó l¹i.
§iÒu 9
Di s¶n thuéc vÒ Nhµ n­íc
Trong tr­êng hîp kh«ng cã ng­êi thõa kÕ hoÆc nh÷ng ng­êi thõa kÕ ®Òu kh«ng cã quyÒn h­ëng di s¶n, bÞ truÊt quyÒn h­ëng di s¶n, kh­íc tõ quyÒn h­ëng di s¶n, th× di s¶n thuéc vÒ Nhµ n­íc.
CH­¬NG II
THõA KÕ THEO DI CHóC 
§iÒu 10
QuyÒn lËp di chóc
C«ng d©n cã quyÒn lËp di chóc ®Ó chuyÓn quyÒn së h÷u mét phÇn hoÆc toµn bé tµi s¶n cña m×nh cho mét hoÆc nhiÒu ng­êi trong hoÆc ngoµi c¸c hµng thõa kÕ theo ph¸p luËt, còng nh­ cho Nhµ n­íc, c¬ quan Nhµ n­íc, tæ chøc x• héi, tæ chøc kinh tÕ.
§iÒu 11
QuyÒn cña ng­êi lËp di chóc
1- Khi lËp di chóc ng­êi cã tµi s¶n cã quyÒn:
a) ChØ ®Þnh ng­êi thõa kÕ;
b) Ph©n ®Þnh tµi s¶n cho ng­êi thõa kÕ;
c) Giao nghÜa vô cho ng­êi thõa kÕ;
d) TruÊt quyÒn h­ëng di s¶n cña mét hoÆc nhiÒu ng­êi thõa kÕ theo ph¸p luËt mµ kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i nªu lý do.
2- Ng­êi lËp di chóc cã quyÒn söa ®æi, bæ sung di chóc ®• lËp, thay thÕ di chóc ®• lËp b»ng di chóc kh¸c, huû bá di chóc.
§iÒu 12
Di chóc hîp ph¸p
1- Di chóc hîp ph¸p lµ di chóc do ng­êi tõ ®ñ m­êi t¸m tuæi trë lªn tù nguyÖn lËp trong khi minh m½n, kh«ng bÞ lõa dèi vµ kh«ng tr¸i víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
Di chóc còng ®­îc coi lµ hîp ph¸p nÕu do ng­êi tõ ®ñ m­êi s¸u tuæi trë lªn nh­ng ch­a ®ñ m­êi t¸m tuæi tù nguyÖn lËp trong khi minh m½n, ®­îc sù ®ång ý cña cha mÑ hoÆc ng­êi ®ì ®Çu, kh«ng bÞ lõa dèi vµ kh«ng tr¸i víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
2- Di chóc do c«ng d©n ViÖt Nam lËp ë n­íc ngoµi theo ph¸p luËt cña n­íc ngoµi, nÕu cã néi dung kh«ng tr¸i víi ph¸p luËt cña ViÖt Nam, còng ®­îc coi lµ di chóc hîp ph¸p.
§iÒu 13
Néi dung b¶n di chóc
1- Trong b¶n di chóc ph¶i ghi râ: Ngµy, th¸ng, n¨m lËp di chóc; hä, tªn vµ n¬i th­êng tró cña ng­êi lËp di chóc; hä, tªn ng­êi ®­îc h­ëng di s¶n; tªn c¬ quan, tæ chøc ®­îc h­ëng di s¶n; tµi s¶n, quyÒn vÒ tµi s¶n ®Ó l¹i cho ng­êi, c¬ quan tæ chøc ®­îc h­ëng; n¬i cã tµi s¶n ®ã. NÕu ng­êi lËp di chóc giao nghÜa vô cho ng­êi thõa kÕ th× ph¶i nªu râ lµ giao cho ai, nghÜa vô g×.
2- Trong b¶n di chóc ph¶i cã ch÷ ký hoÆc ®iÓm chØ cña ng­êi lËp di chóc.
§iÒu 14
Di chóc viÕt ®­îc c¬ quan c«ng chøng hoÆc Uû ban nh©n d©n chøng thùc
1- Ng­êi lËp di chóc cã thÓ yªu cÇu c¬ quan c«ng chøng hoÆc Uû ban nh©n d©n x•, ph­êng, thÞ trÊn chøng thùc b¶n di chóc.
2- Ng­êi lËp di chóc cã thÓ tù viÕt hoÆc nhê ng­êi kh¸c viÕt b¶n di chóc, nh­ng ng­êi lËp di chóc ph¶i ký hoÆc ®iÓm chØ tr­íc mÆt ng­êi cã tr¸ch nhiÖm chøng thùc cña c¬ quan c«ng chøng hoÆc Uû ban nh©n d©n x•, ph­êng, thÞ trÊn.
3- Trong tr­êng hîp ng­êi lËp di chóc kh«ng ®äc b¶n di chóc ®­îc, kh«ng ký hoÆc ®iÓm chØ ®­îc, th× ph¶i nhê ng­êi chøng kiÕn. Ng­êi chøng kiÕn ®äc b¶n di chóc cho ng­êi lËp di chóc nghe vµ ký vµo b¶n di chóc tr­íc mÆt ng­êi cã tr¸ch nhiÖm chøng thùc cña c¬ quan c«ng chøng hoÆc Uû ban nh©n d©n x•, ph­êng, thÞ trÊn.
4- Ng­êi cã tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan c«ng chøng hoÆc Uû ban nh©n d©n chøng thùc vµo b¶n di chóc tr­íc mÆt ng­êi lËp di chóc, ng­êi chøng kiÕn.
§iÒu 15
Di chóc viÕt ®­îc c¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao hoÆc l•nh sù cña ViÖt Nam ë n­íc ngoµi chøng thùc
C«ng d©n ViÖt Nam ®ang ë n­íc ngoµi cã thÓ yªu cÇu c¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao hoÆc l•nh sù cña ViÖt Nam ë n­íc ngoµi chøng thùc di chóc theo thñ tôc nh­ quy ®Þnh t¹i §iÒu 14 cña Ph¸p lÖnh nµy.
§iÒu 16
Di chóc viÕt cã gi¸ trÞ nh­ di chóc ®­îc chøng thùc
C¸c di chóc sau ®©y còng cã gi¸ trÞ nh­ di chóc ®­îc chøng thùc:
1- Di chóc cña qu©n nh©n cã x¸c nhËn cña thñ tr­ëng ®¬n vÞ qu©n ®éi tõ cÊp ®¹i ®éi hoÆc cÊp t­¬ng ®­¬ng trë lªn trong tr­êng hîp qu©n nh©n kh«ng thÓ yªu cÇu c¬ quan c«ng chøng, Uû ban nh©n d©n chøng thùc;
2- Di chóc cña ng­êi ®ang ®i trªn tÇu biÓn, m¸y bay cã x¸c nhËn cña ng­êi chØ huy ph­¬ng tiÖn ®ã;
3- Di chóc cña ng­êi ®ang ®iÒu trÞ t¹i c¬ së ch÷a bÖnh, c¬ së ®iÒu d­ìng cã x¸c nhËn cña ng­êi phô tr¸ch c¬ së ®ã;
4- Di chóc cña ng­êi ®ang lµm c«ng viÖc kh¶o s¸t, th¨m dß, nghiªn cøu ë vïng rõng nói, h¶i ®¶o cã x¸c nhËn cña ng­êi phô tr¸ch ®¬n vÞ ®ã;
5- Di chóc cña ng­êi ®ang bÞ t¹m giam, ®ang chÊp hµnh h×nh ph¹t tï, ®ang c¶i t¹o ë tr¹i c¶i t¹o cã x¸c nhËn cña ng­êi phô tr¸ch c¬ së giam gi÷, c¶i t¹o ®ã.

§iÒu 17
Di chóc viÕt kh«ng cã chøng thùc, x¸c nhËn
Di chóc viÕt kh«ng cã chøng thùc, x¸c nhËn nh­ quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 14, 15, 16 cña Ph¸p lÖnh nµy chØ ®­îc coi lµ di chóc hîp ph¸p, nÕu ®óng lµ do ng­êi ®Ó l¹i di s¶n tù nguyÖn lËp trong khi minh m½n, kh«ng bÞ lõa dèi vµ kh«ng tr¸i víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
§iÒu 18
Di chóc miÖng
1- Trong tr­êng hîp tÝnh m¹ng bÞ ®e do¹ nghiªm träng mµ kh«ng thÓ lËp di chóc viÕt ®­îc th× cã thÓ lËp di chóc miÖng.
2- Di chóc miÖng còng lµ di chóc hîp ph¸p nÕu ®óng lµ do ng­êi ®Ó l¹i di s¶n tù nguyÖn lËp trong khi minh m½n, kh«ng bÞ lõa dèi vµ kh«ng tr¸i víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
3- Sau ba th¸ng kÓ tõ ngµy lËp di chóc miÖng, nÕu ng­êi lËp di chóc cßn sèng vµ minh m½n, th× coi nh­ di chóc miÖng ®ã bÞ huû bá.
§iÒu 19
Ng­êi kh«ng ®­îc chøng thùc, x¸c nhËn di chóc, chøng kiÕn viÖc chøng thùc di chóc
1- Ng­êi thõa kÕ theo ph¸p luËt hoÆc theo di chóc cña ng­êi nµo th× kh«ng ®­îc chøng thùc hoÆc x¸c nhËn di chóc cña ng­êi ®ã.
2- Ng­êi d­íi m­êi s¸u tuæi, ng­êi kh«ng minh m½n kh«ng ®­îc lµm ng­êi chøng kiÕn viÖc chøng thùc di chóc.
§iÒu 20
Nh÷ng ng­êi ®­îc h­ëng di s¶n kh«ng phô thuéc vµo néi dung cña di chóc
Trong tr­êng hîp kh«ng ®­îc ng­êi lËp di chóc cho h­ëng di s¶n hoÆc chØ cho h­ëng phÇn di s¶n Ýt h¬n hai phÇn ba suÊt cña mét ng­êi thõa kÕ theo ph¸p luËt, nÕu nh­ di s¶n ®­îc chia theo ph¸p luËt, th× nh÷ng ng­êi sau ®©y vÉn ®­îc h­ëng phÇn di s¶n b»ng Ýt nhÊt lµ hai phÇn ba suÊt ®ã, trõ tr­êng hîp hä lµ ng­êi kh«ng cã quyÒn h­ëng di s¶n theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 7 cña Ph¸p lÖnh nµy:
a) Cha, mÑ, vî, chång, con ®• thµnh niªn kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng lao ®éng vµ tóng thiÕu;
b) Con ch­a thµnh niªn.
§iÒu 21
Di s¶n dïng vµo viÖc thê cóng
NÕu ng­êi lËp di chóc cã ®Ó di s¶n dïng vµo viÖc thê cóng th× di s¶n ®ã ®­îc coi nh­ di s¶n ch­a chia. Khi viÖc thê cóng kh«ng ®­îc thùc hiÖn theo di chóc th× nh÷ng ng­êi thõa kÕ cña ng­êi ®Ó l¹i di s¶n dïng vµo viÖc thê cóng cã quyÒn h­ëng di s¶n ®ã. NÕu nh÷ng ng­êi thõa kÕ ®ã ®Òu ®• chÕt, th× di s¶n thuéc vÒ ng­êi ®ang qu¶n lý hîp ph¸p di s¶n ®ã trong sè nh÷ng ng­êi thõa kÕ theo ph¸p luËt quy ®Þnh t¹i §iÒu 25 vµ §iÒu 26 cña Ph¸p lÖnh nµy.
§iÒu 22
Söa ®æi, bæ sung, thay thÕ di chóc
1- Trong tr­êng hîp ng­êi lËp di chóc söa ®æi di chóc th× phÇn cña di chóc kh«ng bÞ söa ®æi vÉn hîp ph¸p.
2- Trong tr­êng hîp ng­êi lËp di chóc bæ sung di chóc th× di chóc ®• lËp vµ ®iÒu bæ sung di chóc ®Òu hîp ph¸p.
3- Trong tr­êng hîp ng­êi lËp di chóc thay thÕ di chóc th× coi nh­ kh«ng cã di chóc tr­íc.
§iÒu 23
HiÖu lùc cña di chóc
1- Di chóc cã hiÖu lùc tõ thêi ®iÓm më thõa kÕ.
Trong tr­êng hîp di chóc do nhiÒu ng­êi lËp chung, mµ cã ng­êi chÕt tr­íc, th× chØ phÇn di chóc cã liªn quan ®Õn tµi s¶n cña ng­êi chÕt tr­íc cã hiÖu lùc.
2- Di chóc kh«ng cã hiÖu lùc, nÕu ng­êi thõa kÕ theo di chóc chÕt tr­íc ng­êi lËp di chóc, c¬ quan, tæ chøc ®­îc chØ ®Þnh lµm ng­êi thõa kÕ theo di chóc kh«ng cßn tån t¹i vµo thêi ®iÓm më thõa kÕ. Trong tr­êng hîp cã nhiÒu ng­êi thõa kÕ theo di chóc mµ cã ng­êi chÕt tr­íc ng­êi lËp di chóc, c¬ quan, tæ chøc ®­îc chØ ®Þnh lµm ng­êi thõa kÕ theo di chóc kh«ng cßn tån t¹i vµo thêi ®iÓm më thõa kÕ, th× chØ phÇn cña di chóc cã liªn quan ®Õn ng­êi chÕt tr­íc, liªn quan ®Õn c¬ quan, tæ chøc kh«ng cßn tån t¹i ®ã kh«ng cã hiÖu lùc.
3- Di chóc kh«ng cã hiÖu lùc nÕu tµi s¶n, quyÒn vÒ tµi s¶n ®Ó l¹i cho ng­êi thõa kÕ kh«ng cßn vµo thêi ®iÓm më thõa kÕ. NÕu tµi s¶n, quyÒn vÒ tµi s¶n ®Ó l¹i cho ng­êi thõa kÕ chØ cßn mét phÇn th× phÇn cña di chóc vÒ phÇn cßn l¹i ®ã vÉn cã hiÖu lùc.
4- NÕu di chóc cã phÇn kh«ng hîp ph¸p th× chØ phÇn ®ã kh«ng cã hiÖu lùc.
CH­¬NG III
THõA KÕ THEO PH¸P LUËT 
§iÒu 24
Nh÷ng tr­êng hîp thõa kÕ theo ph¸p luËt
1- Ng­êi thõa kÕ theo ph¸p luËt ®­îc h­ëng di s¶n trong nh÷ng tr­êng hîp sau ®©y:
a) Kh«ng cã di chóc;
b) Di chóc kh«ng hîp ph¸p;
c) Ng­êi thõa kÕ theo di chóc chÕt tr­íc ng­êi lËp di chóc; c¬ quan, tæ chøc ®­îc chØ ®Þnh lµm ng­êi thõa kÕ theo di chóc kh«ng cßn tån t¹i vµo thêi ®iÓm më thõa kÕ;
d) Nh÷ng ng­êi ®­îc chØ ®Þnh lµm ng­êi thõa kÕ theo di chóc ®Òu kh«ng cã quyÒn h­ëng di s¶n, kh­íc tõ quyÒn h­ëng di s¶n.
2- C¸c phÇn di s¶n sau ®©y còng do ng­êi thõa kÕ theo ph¸p luËt h­ëng:
a) PhÇn di s¶n kh«ng ®­îc ®Þnh ®o¹t trong di chóc;
b) PhÇn di s¶n cã liªn quan ®Õn phÇn cña di chóc kh«ng cã hiÖu lùc;
c) PhÇn di s¶n cã liªn quan ®Õn ng­êi ®­îc chØ ®Þnh lµm ng­êi thõa kÕ theo di chóc nh­ng hä kh«ng cã quyÒn h­ëng di s¶n, kh­íc tõ quyÒn h­ëng di s¶n hoÆc chÕt tr­íc ng­êi lËp di chóc; liªn quan ®Õn c¬ quan, tæ chøc ®­îc chØ ®Þnh lµm ng­êi thõa kÕ theo di chóc nh­ng kh«ng cßn tån t¹i vµo thêi ®iÓm më thõa kÕ.
§iÒu 25
Nh÷ng ng­êi thõa kÕ theo ph¸p luËt
1- Nh÷ng ng­êi thõa kÕ theo ph¸p luËt gåm cã:
a) Hµng thø nhÊt: vî, chång, cha ®Î, mÑ ®Î, cha nu«i, mÑ nu«i, con ®Î, con nu«i cña ng­êi chÕt.
b) Hµng thø hai: «ng néi, bµ néi, «ng ngo¹i, bµ ngo¹i, anh ruét, chÞ ruét, em ruét cña ng­êi chÕt.
c) Hµng thø ba: cô néi, cô ngo¹i cña ng­êi chÕt; b¸c ruét, chó ruét, cËu ruét, c« ruét, d× ruét cña ng­êi chÕt; ch¸u ruét cña ng­êi chÕt lµ b¸c ruét, chó ruét, cËu ruét, c« ruét, d× ruét.
2- Nh÷ng ng­êi thõa kÕ cïng hµng ®­îc h­ëng phÇn di s¶n ngang nhau.
3- Trong tr­êng hîp kh«ng cã ng­êi thõa kÕ hµng thø nhÊt hoÆc nh÷ng ng­êi thõa kÕ hµng thø nhÊt ®Òu kh«ng cã quyÒn h­ëng di s¶n, bÞ truÊt quyÒn h­ëng di s¶n, kh­íc tõ quyÒn h­ëng di s¶n, th× nh÷ng ng­êi thõa kÕ hµng thø hai ®­îc h­ëng di s¶n.
4- Trong tr­êng hîp kh«ng cã ng­êi thõa kÕ hµng thø nhÊt vµ hµng thø hai hoÆc nh÷ng ng­êi thõa kÕ thuéc c¶ hai hµng nµy ®Òu kh«ng cã quyÒn h­ëng di s¶n, bÞ truÊt quyÒn h­ëng di s¶n, kh­íc tõ quyÒn h­ëng di s¶n, th× nh÷ng ng­êi thõa kÕ hµng thø ba h­ëng di s¶n.
§iÒu 26
Thõa kÕ thÕ vÞ
Trong tr­êng hîp con cña ng­êi ®Ó l¹i di s¶n chÕt tr­íc ng­êi ®Ó l¹i di s¶n, th× ch¸u ®­îc h­ëng phÇn di s¶n mµ cha hoÆc mÑ cña ch¸u ®­îc h­ëng nÕu cßn sèng; nÕu ch¸u còng ®• chÕt tr­íc ng­êi ®Ó l¹i di s¶n, th× ch¾t ®­îc h­ëng phÇn di s¶n mµ cha hoÆc mÑ cña ch¾t ®­îc h­ëng nÕu cßn sèng.

§iÒu 27
Quan hÖ thõa kÕ gi÷a con nu«i víi cha nu«i, mÑ nu«i vµ gia ®×nh cha, mÑ ®Î
Con nu«i vµ cha nu«i, mÑ nu«i ®­îc thõa kÕ tµi s¶n cña nhau vµ cßn ®­îc thõa kÕ tµi s¶n theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 25 vµ §iÒu 26 cña Ph¸p lÖnh nµy.
§iÒu 28
Quan hÖ thõa kÕ gi÷a con riªng vµ cha kÕ, mÑ kÕ
Con riªng vµ cha kÕ, mÑ kÕ nÕu cã quan hÖ ch¨m sãc, nu«i d­ìng nhau nh­ cha con, mÑ con th× ®­îc thõa kÕ tµi s¶n cña nhau; ngoµi ra hä vÉn ®­îc thõa kÕ tµi s¶n theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 25 vµ §iÒu 26 cña Ph¸p lÖnh nµy.
§iÒu 29
ViÖc thõa kÕ trong tr­êng hîp vî, chång ®• chia tµi s¶n chung,
®ang xin ly h«n, ®• kÕt h«n víi ng­êi kh¸c
1- Trong tr­êng hîp vî, chång ®• chia tµi s¶n chung theo §iÒu 18 cña LuËt h«n nh©n vµ gia ®×nh mµ sau ®ã mét ng­êi chÕt, th× ng­êi cßn sèng vÉn ®­îc thõa kÕ tµi s¶n cña ng­êi ®• chÕt.
2- Trong tr­êng hîp vî, chång xin ly h«n mµ ch­a ®­îc Toµ ¸n cho ly h«n b»ng b¶n ¸n hoÆc quyÕt ®Þnh ®• cã hiÖu lùc ph¸p luËt, nÕu mét ng­êi chÕt, th× ng­êi cßn sèng vÉn ®­îc thõa kÕ tµi s¶n cña ng­êi ®• chÕt.
3- Vî go¸ hoÆc chång go¸ ng­êi ®• chÕt dï kÕt h«n víi ng­êi kh¸c còng vÉn ®­îc thõa kÕ tµi s¶n cña ng­êi ®• chÕt.
CH­¬NG IV
QUYÒN LîI, NGHÜA Vô CñA NG­êI THõA KÕ 
§iÒu 30
Sù ph¸t sinh quyÒn lîi, nghÜa vô cña ng­êi thõa kÕ
Tõ thêi ®iÓm më thõa kÕ, di s¶n thuéc quyÒn së h÷u cña ng­êi thõa kÕ vµ tõ ®ã hä cã quyÒn lîi, nghÜa vô vÒ tµi s¶n do ng­êi chÕt ®Ó l¹i.
§iÒu 31
Kh­íc tõ quyÒn h­ëng di s¶n
1- Ng­êi thõa kÕ cã thÓ kh­íc tõ quyÒn h­ëng di s¶n, trõ tr­êng hîp viÖc kh­íc tõ ®ã nh»m trèn tr¸nh viÖc thùc hiÖn nghÜa vô cña b¶n th©n vÒ tµi s¶n. Ng­êi thõa kÕ cã thÓ nh­êng quyÒn h­ëng di s¶n cho ng­êi thõa kÕ kh¸c.
2- Thêi h¹n kh­íc tõ quyÒn h­ëng di s¶n lµ s¸u th¸ng, kÓ tõ ngµy ng­êi thõa kÕ biÕt thêi ®iÓm më thõa kÕ.
3- Ng­êi kh­íc tõ quyÒn h­ëng di s¶n ph¶i th«ng b¸o viÖc kh­íc tõ cho ng­êi thõa kÕ kh¸c, Uû ban nh©n d©n hoÆc c¬ quan c«ng chøng n¬i më thõa kÕ.
§iÒu 32
ViÖc thùc hiÖn nghÜa vô vÒ tµi s¶n do ng­êi chÕt ®Ó l¹i
1- NÕu di s¶n ch­a ®­îc chia th× ng­êi thõa kÕ thùc hiÖn nghÜa vô vÒ tµi s¶n do ng­êi chÕt ®Ó l¹i trong ph¹m vi di s¶n.
2- NÕu di s¶n ®• ®­îc chia th× mçi ng­êi thõa kÕ thùc hiÖn nghÜa vô vÒ tµi s¶n do ng­êi chÕt ®Ó l¹i t­¬ng øng víi phÇn di s¶n mµ m×nh ®• nhËn.
3- NÕu Nhµ n­íc, c¬ quan Nhµ n­íc, tæ chøc x• héi, tæ chøc kinh tÕ h­ëng di s¶n theo di chóc, th× còng thùc hiÖn nghÜa vô vÒ tµi s¶n do ng­êi chÕt ®Ó l¹i nh­ ng­êi thõa kÕ lµ c¸ nh©n.
CH­¬NG V
B¶O QU¶N, THANH TO¸N, PH©N CHIA DI S¶N 
§iÒu 33
B¶o qu¶n di s¶n
1- ViÖc giao di s¶n ch­a chia cho ai b¶o qu¶n do nh÷ng ng­êi thõa kÕ quyÕt ®Þnh.
2- Ng­êi b¶o qu¶n di s¶n ch­a chia kh«ng ®­îc b¸n, cho, ®æi, cÇm cè, thÕ chÊp di s¶n ®ã, trõ tr­êng hîp ®­îc sù tho¶ thuËn cña nh÷ng ng­êi thõa kÕ.
3- Trong tr­êng hîp ch­a x¸c ®Þnh ®­îc ng­êi thõa kÕ hoÆc di s¶n lµ tµi s¶n v¾ng chñ, th× di s¶n do Nhµ n­íc qu¶n lý.
§iÒu 34
Thanh to¸n c¸c kho¶n chi tõ di s¶n tr­íc khi chia di s¶n
Tr­íc khi chia di s¶n, nÕu cã c¸c kho¶n chi phÝ, cÊp d­ìng, trî cÊp, nî hoÆc c¸c kho¶n kh¸c ph¶i thanh to¸n tõ di s¶n, th× thanh to¸n theo thø tù sau ®©y:
1- Chi phÝ vÒ mai t¸ng cho ng­êi ®• chÕt;
2- TiÒn cÊp d­ìng cßn thiÕu;
3- TiÒn trî cÊp cho ng­êi sèng n­¬ng nhê;
4- TiÒn c«ng lao ®éng;
5- TiÒn båi th­êng thiÖt h¹i;
6- TiÒn thuÕ;
7- TiÒn ph¹t;
8- C¸c mãn nî kh¸c cña Nhµ n­íc;
9- C¸c mãn nî kh¸c cña c«ng d©n, ph¸p nh©n;
10- Chi phÝ cho viÖc b¶o qu¶n di s¶n, c¸c chi phÝ kh¸c.
§iÒu 35
Ph©n chia di s¶n
1- Trong tr­êng hîp nh÷ng ng­êi thõa kÕ theo ph¸p luËt kh«ng tho¶ thuËn ®­îc víi nhau vÒ ph©n chia di s¶n th× nh÷ng ng­êi thõa kÕ cïng hµng ®­îc chia phÇn di s¶n ngang nhau.
Khi ph©n chia di s¶n nÕu cã ng­êi thõa kÕ cïng hµng ®• thµnh thai nh­ng ch­a sinh ra, th× ph¶i dµnh l¹i mét phÇn di s¶n b»ng phÇn mµ ng­êi thõa kÕ kh¸c ®­îc h­ëng, ®Ó nÕu ng­êi thõa kÕ ®ã cßn sèng khi sinh ra th× ®­îc h­ëng, nÕu chÕt tr­íc khi sinh ra th× nh÷ng ng­êi thõa kÕ kh¸c ®­îc h­ëng.
2- Nh÷ng ng­êi thõa kÕ cã quyÒn yªu cÇu ph©n chia di s¶n b»ng hiÖn vËt. Trong tr­êng hîp kh«ng thÓ chia ®Òu hiÖn vËt th× ng­êi nhËn hiÖn vËt cã gi¸ trÞ cao ph¶i thanh to¸n tiÒn chªnh lÖch cho ng­êi nhËn hiÖn vËt cã gi¸ trÞ thÊp.
3- Di s¶n lµ hiÖn vËt mµ kh«ng cã ng­êi thõa kÕ nµo nhËn th× ®­îc b¸n ®Ó chia tiÒn.
4- Trong tr­êng hîp ng­êi lËp di chóc kh«ng ph©n ®Þnh tµi s¶n cho nh÷ng ng­êi thõa kÕ, th× viÖc ph©n chia di s¶n ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2, 3 §iÒu nµy.
§iÒu 36
Thêi hiÖu khëi kiÖn vÒ thõa kÕ
1- Trong thêi h¹n m­êi n¨m, kÓ tõ thêi ®iÓm më thõa kÕ, ng­êi thõa kÕ cã quyÒn khëi kiÖn ®Ó yªu cÇu chia di s¶n, x¸c nhËn quyÒn thõa kÕ cña m×nh hoÆc b¸c bá quyÒn thõa kÕ cña ng­êi kh¸c.
2- Trong thêi h¹n ba n¨m, kÓ tõ thêi ®iÓm më thõa kÕ, c¸ nh©n, c¬ quan, tæ chøc cã quyÒn khëi kiÖn ®Ó yªu cÇu ng­êi thõa kÕ thùc hiÖn nghÜa vô vÒ tµi s¶n do ng­êi chÕt ®Ó l¹i, thanh to¸n c¸c kho¶n chi tõ di s¶n.
3- Trong tr­êng hîp do trë ng¹i kh¸ch quan mµ kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc quyÒn khëi kiÖn trong thêi h¹n quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n 2 §iÒu nµy th× thêi gian bÞ trë ng¹i kh¸ch quan kh«ng tÝnh vµo thêi hiÖu khëi kiÖn.
4- §èi víi c¸c viÖc thõa kÕ ®• më tr­íc ngµy ban hµnh Ph¸p lÖnh nµy th× thêi h¹n quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n 2 §iÒu nµy ®­îc tÝnh tõ ngµy c«ng bè Ph¸p lÖnh nµy.
CH­¬NG VI
§IÒU KHO¶N CUèI CïNG 
§iÒu 37
QuyÒn thõa kÕ cña ng­êi n­íc ngoµi
Nhµ n­íc Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt Nam b¶o hé quyÒn thõa kÕ cña ng­êi n­íc ngoµi ®èi víi tµi s¶n cã trªn l•nh thæ ViÖt Nam theo quy chÕ vÒ ng­êi n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam, ®iÒu ­íc quèc tÕ mµ ViÖt Nam ký kÕt hoÆc c«ng nhËn.
§iÒu 38
Nh÷ng quy ®Þnh tr­íc ®©y tr¸i víi Ph¸p lÖnh nµy ®Òu b•i bá.

Các bài viết khác

Luật sư tư vấn miễn phí

Gọi ngay
0902818158- 0906834543
0906834543
0902818158

Tin pháp luật

CÁC ĐỐI TÁC

 • Nhà Đất Phúc An Khang
 • The Diplomat
 • The NewYork Review of Book
 • CogitAsia
 • Reuters
 • Viet Studies
 • The NewYork Times
 • TIME
 • Bloomberg Bussiness