TIN TỨC

fanpage

Thống kê truy cập

 • Online: 12
 • Hôm nay: 199
 • Tháng: 7277
 • Tổng truy cập: 5152542
Chi tiết bài viết

THONG TU 59 NAM 2004

THÔNG TƯ

Hướng dẫn về niêm yết cổ phiếu và trái phiếu

trên thị trường chứng khoán tập trung

 

Thi hành Nghị định số 144/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán (gọi tắt là Nghị định 144), Bộ Tài chính hướng dẫn về niêm yết cổ phiếu và trái phiếu trên thị trường chứng khoán tập trung như sau:

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1.       Thông tư này quy định việc cấp phép niêm yết cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán tập trung trên lãnh thổ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Việc đăng ký niêm yết trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương do Trung tâm giao dịch chứng khoán thực hiện trên cơ sở đề nghị của tổ chức phát hành.

2.       Việc niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán được thực hiện  theo từng loại cổ phiếu, trái phiếu đã phát hành; Mỗi loại có thể bao gồm một phần được tự do chuyển nhượng và một phần bị hạn chế chuyển nhượng theo qui định của pháp luật hoặc tổ chức phát hành.

 

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều kiện niêm yết cổ phiếu và trái phiếu

1.1.              Điều kiện niêm yết cổ phiếu:

Là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm xin cấp phép niêm yết tối thiểu từ 05 tỷ đồng trở lên, tính theo giá trị sổ sách;

Có tình hình tài chính lành mạnh, trong đó không có các khoản  nợ phải trả quá hạn trên 01 năm; hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và người lao động trong công ty. Đối với tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng, tình hình tài chính được đánh giá theo các quy định của cơ quan quản lý chuyên ngành;

Có lợi nhuận sau thuế trong 02 năm liên tục liền trước năm xin phép niêm yết là số dương, đồng thời không có lỗ luỹ kế tính đến thời điểm xin cấp phép niêm yết;

Đối với doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần, thời gian 02 năm liên tục có lãi liền trước năm xin phép niêm yết là bao gồm cả thời gian trước khi chuyển đổi;

Đối với doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hoá và niêm yết ngay trên thị trường chứng khoán trong vòng 01 năm sau khi thực hiện chuyển đổi, hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm xin phép phải có lãi;

Các cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát của công ty phải cam kết nắm giữ ít nhất 50% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 03 năm, kể từ ngày niêm yết, không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do các cá nhân trên đại diện nắm giữ. Qui định này không áp dụng đối với các công ty đã niêm yết theo các qui định trước đây;

Tối thiểu 20% vốn cổ phần của công ty do ít nhất 50 cổ đông ngoài tổ chức phát hành nắm giữ. Đối với công ty có vốn cổ phần từ 100 tỷ đồng trở lên thì tỷ lệ này tối thiểu là 15% vốn cổ phần.

Điều kiện niêm yết trái phiếu:

Là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp nhà nước có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm xin cấp phép niêm yết tối thiểu từ 10 tỷ đồng trở lên, tính theo giá trị sổ sách;

Hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi hai năm liên tục liền trước năm xin phép niêm yết. Đối với doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, thời gian trên bao gồm cả thời gian trước khi chuyển đổi;

Có tình hình tài chính lành mạnh, trong đó không có các khoản  nợ phải trả quá hạn trên 01 năm; hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. Đối với tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng, tình hình tài chính được đánh giá theo các quy định của cơ quan quản lý chuyên ngành;

Có ít nhất 50 người sở hữu trái phiếu.

Hồ sơ xin cấp phép niêm yết

2.1.              Hồ sơ xin cấp phép niêm yết cổ phiếu gồm có:

2.1.1           Đơn xin cấp phép niêm yết được lập theo mẫu tại Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư này;

2.1.2           Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết cổ phiếu;

2.1.3           Sổ theo dõi cổ đông của tổ chức xin niêm yết được lập trong vòng 01 tháng trước thời điểm nộp hồ sơ xin niêm yết;

2.1.4           Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, kể cả các giấy chứng nhận đăng ký thay đổi kinh doanh;

2.1.5           Điều lệ công ty có nội dung phù hợp với qui định của pháp luật;

2.1.6           Bản cáo bạch được lập theo mẫu tại Phụ lục số 02 kèm theo Thông tư này và phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

-          Có đầy đủ các thông tin cần thiết, trung thực, rõ ràng nhằm giúp cho người đầu tư và công ty chứng khoán có thể đánh giá đúng về tình hình tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh và triển vọng của tổ chức xin niêm yết;

-          Các số liệu tài chính trong Bản cáo bạch phải phù hợp với các số liệu của Báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong hồ sơ xin phép niêm yết;

-          Có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng của tổ chức xin niêm yết. Trường hợp đại diện ký thay cần có giấy uỷ quyền.

2.1.7           Danh sách và sơ yếu lý lịch thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban Kiểm soát lập theo mẫu tại Phụ lục số 03 kèm theo Thông tư này;

2.1.8           Cam kết của thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát nắm giữ trong vòng 03 năm, kể từ ngày niêm yết, ít nhất 50% số cổ phiếu do mình sở hữu, không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do các cá nhân trên đại diện nắm giữ;

2.1.9           Các báo cáo tài chính 02 năm liên tục liền trước năm xin phép niêm yết cần đáp ứng các yêu cầu sau đây:

-          Tuân thủ chế độ kế toán hiện hành của Nhà nước;

-          Các báo cáo tài chính năm cần có xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập được chấp thuận; ý kiến kiểm toán đối với các báo cáo tài chính phải thể hiện chấp nhận toàn bộ hoặc chấp nhận có ngoại trừ. Trường hợp ý kiến kiểm toán là chấp nhận có ngoại trừ, thì các khoản mục ngoại trừ không được vượt quá 10% vốn chủ sở hữu của tổ chức xin niêm yết;

-          Trường hợp khoảng thời gian kể từ ngày kết thúc niên độ của báo cáo tài chính gần nhất đến thời điểm gửi hồ sơ xin niêm yết lên Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vượt quá 90 ngày, thì tổ chức xin niêm yết cần lập các báo cáo tài chính bổ sung đến tháng hoặc quý gần nhất;

-          Trường hợp có những biến động bất thường sau thời điểm kết thúc niên độ của báo cáo tài chính gần nhất, tổ chức xin niêm yết lập báo cáo tài chính bổ sung đến tháng hoặc quý gần nhất;

-          Báo cáo tài chính nếu là bản sao cần đảm bảo tính hợp lệ theo quy định của pháp luật;

2.1.10         Hợp đồng tư vấn lập hồ sơ xin phép niêm yết giữa công ty chứng khoán tư vấn và tổ chức xin phép niêm yết.

2.2.              Hồ sơ xin cấp phép niêm yết trái phiếu gồm có:

   Các tài liệu qui định tại các điểm 2.1.1, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6,  2.1.9 và 2.1.10 trên đây;

   Quyết định thông qua việc niêm yết trái phiếu của Hội đồng quản trị hoặc của Đại hội cổ đông trong trường hợp niêm yết trái phiếu chuyển đổi (đối với công ty cổ phần), của Hội đồng thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên), hoặc Chủ sở hữu vốn (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên) hoặc của cấp có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp nhà nước);

   Sổ theo dõi chủ sở hữu trái phiếu của tổ chức xin niêm yết được lập trong vòng 01 tháng trước thời điểm nộp hồ sơ xin niêm yết;

   Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức xin niêm yết đối với người đầu tư, bao gồm các điều kiện thanh toán, tỉ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu, điều kiện chuyển đổi (trường hợp niêm yết trái phiếu chuyển đổi) và các điều kiện khác;

   Giấy chấp thuận bảo lãnh thanh toán hoặc Biên bản xác định giá trị tài sản đảm bảo kèm tài liệu hợp lệ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp và hợp đồng bảo hiểm (nếu có) đối với các tài sản đó trong trường hợp niêm yết trái phiếu có đảm bảo.

2.3.              Đối với các tổ chức xin niêm yết trong vòng 01 năm sau khi phát hành ra công chúng theo các qui định của Nghị định 144, hồ sơ xin cấp phép niêm yết cổ phiếu gồm các tài liệu qui định tại các điểm 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 và 2.1.8 trên đây, hồ sơ xin niêm yết trái phiếu gồm các tài liệu qui định tại các điểm 2.1.1, 2.2.2 và 2.2.3 trên đây, nếu các tài liệu khác không có gì thay đổi kể từ khi nộp hồ sơ đăng ký phát hành.

2.4.              Đối với các tổ chức đã niêm yết cổ phiếu hoặc trái phiếu trên Trung tâm giao dịch chứng khoán, hồ sơ xin phép niêm yết trái phiếu gồm các tài liệu quy định tại các điểm 2.1.1, 2.2.2 và 2.2.3 trên đây; Đối với các tổ chức đã niêm yết trái phiếu trên Trung tâm giao dịch chứng khoán, muốn niêm yết cổ phiếu sau khi đáp ứng đủ điều kiện theo Nghị định 144, thì hồ sơ xin cấp phép niêm yết cổ phiếu gồm các tài liệu quy định các điểm 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.6, 2.1.8, 2.1.9 và 2.1.10 trên đây.

2.5.              Các doanh nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các công ty trách nhiệm hữu hạn thực hiện chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần kết hợp với việc ra niêm yết, có thể nộp hồ sơ xin niêm yết cổ phiếu đồng thời với quá trình cổ phần hoá. Hồ sơ xin niêm yết theo quy định tại điểm 2.1 trên đây, trong đó:

-          Tài liệu quy định tại điểm 2.1.2 được thay bằng quyết định cổ phần hoá để ra niêm yết của cấp có thẩm quyền đối với doanh nghiệp nhà nước, hoặc của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, công ty trách nhiệm hữu hạn;

-          Tài liệu quy định tại điểm 2.1.9 đối với doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá có thể được thay bằng Quyết định xác định giá trị doanh nghiệp của cấp có thẩm quyền (nếu như trong quá trình xác định giá trị doanh nghiệp có sự tham gia của tổ chức kiểm toán); Đối với các loại hình doanh nghiệp khác kết hợp chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần kết hợp với việc ra niêm yết, ít nhất Báo cáo tài chính của năm liền kề trước năm xin phép phải được xác nhận bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận;

-          Tài liệu qui định tại điểm 2.1.10 sẽ được miễn đối với các doanh nghiệp đã có tổ chức tư vấn trong quá trình thực hiện chuyển đổi;

-          Các tài liệu quy định tại các điểm 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7 và 2.1.8 có thể được gửi sau khi kết thúc việc chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần.

2.6.              Đối với các tổ chức có cổ phiếu, trái phiếu bị huỷ bỏ niêm yết theo qui định tại các Khoản 1 và 3, Điều 29 Nghị định 144, muốn niêm yết lại theo quy định tại Điều 30 Nghị định 144 trong vòng 06 tháng sau khi bị huỷ bỏ niêm yết, thì hồ sơ xin niêm yết lại được miễn tài liệu qui định tại điểm 2.1.10, đồng thời hồ sơ xin niêm yết lại cổ phiếu được miễn các tài liệu qui định tại các điểm 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.8, hồ sơ xin niêm yết lại trái phiếu được miễn các tài liệu qui định tại các điểm 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.2.4, 2.2.5, nếu các tài liệu đó không có gì thay đổi kể từ ngày bị huỷ bỏ niêm yết.

2.7.              Hồ sơ xin cấp phép niêm yết được lập thành 02 bộ (01 bộ gốc và 01 bộ sao y bản chính) gửi cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ được tiến hành khi tổ chức xin niêm yết thấy cần sửa đổi, bổ sung hoặc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu sửa đổi, bổ sung. Bản sửa đổi, bổ sung phải có chữ ký của những người đã ký trong hồ sơ xin niêm yết gửi cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước hoặc của những người có cùng chức danh với những người nói trên. Trường hợp do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu, tổ chức xin niêm yết phải thực hiện việc sửa đổi, bổ sung theo đúng thủ tục, thời gian do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước quy định.

Thay đổi niêm yết

Trường hợp tổ chức niêm yết đã được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đăng ký phát hành thêm cổ phiếu, trong thời hạn 10 ngày làm việc sau khi kết thúc đợt phát hành thêm, tổ chức niêm yết làm thủ tục niêm yết bổ sung cổ phiếu theo các qui định của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.

Tổ chức niêm yết muốn tách, gộp cổ phiếu báo cáo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về các nội dung liên quan đến việc tách, gộp cổ phiếu trước khi thực hiện việc tách, gộp. Trên cơ sở chấp thuận đăng ký niêm yết lại của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, tổ chức niêm yết làm thủ tục niêm yết lại theo các qui định của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán trong thời hạn 05 ngày làm việc sau khi hoàn tất việc tách, gộp.

Tổ chức niêm yết thực hiện việc tách hoặc sáp nhập nhưng không thay đổi pháp nhân niêm yết phải làm thủ tục đăng ký niêm yết lại với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Chấp thuận hoặc từ chối cấp phép niêm yết

Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xem xét cấp hoặc từ chối cấp giấy phép niêm yết. Trường hợp từ chối cấp giấy phép, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản giải thích lý do.

Đối với các tổ chức xin niêm yết như qui định tại điểm 2.3 và 2.4 trên đây, Uỷ ban chứng khoán Nhà nước xem xét cấp hoặc từ chối cấp giấy phép trong vòng 15 ngày sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ.

Trường hợp cần sửa đổi, bổ sung hồ sơ xin phép niêm yết, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ xin phép niêm yết, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản yêu cầu tổ chức xin niêm yết sửa đổi hồ sơ xin niêm yết; thời hạn nhận hồ sơ được tính từ ngày Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được bản sửa đổi, bổ sung.

Tổ chức xin phép niêm yết nộp đầy đủ lệ phí cấp giấy phép theo quy định của pháp luật trước khi nhận giấy phép niêm yết.

Huỷ bỏ niêm yết và niêm yết lại

Trường hợp huỷ bỏ niêm yết theo Khoản 3, Điều 29 Nghị định 144, tổ chức niêm yết phải có đơn xin hủy bỏ niêm yết gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, kèm theo Quyết định thông qua việc huỷ bỏ niêm yết cổ phiếu hoặc trái phiếu chuyển đổi của Đại hội đồng cổ đông hoặc Quyết định thông qua việc huỷ bỏ niêm yết trái phiếu của Hội đồng quản trị (đối với công ty cổ phần), Quyết định thông qua việc huỷ bỏ niêm yết trái phiếu của Hội đồng thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên), của Chủ sở hữu vốn (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp nhà nước). Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc huỷ bỏ niêm yết cổ phiếu phải được ít nhất 65% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Tổ chức niêm yết phải hoàn thành mọi nghĩa vụ theo quy định của pháp luật trước khi tiến hành thủ tục huỷ bỏ niêm yết với Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.

Các trường hợp huỷ bỏ niêm yết cổ phiếu, trái phiếu, bao gồm:

5.2.1  Chứng khoán không còn đáp ứng được các điều kiện niêm yết trong thời hạn quy định:

5.2.1.1                  Tổ chức niêm yết ngừng hoặc bị ngừng các hoạt động sản xuất, kinh doanh chính từ 01 năm trở lên hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép hoạt động trong lĩnh vực chuyên ngành;

5.2.1.2                  Ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính của tổ chức niêm yết trong 02 năm liền thể hiện không chấp nhận hoặc từ chối cho ý kiến;

5.2.1.3                  Cổ phiếu không có giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán trong vòng 01 năm;

5.2.1.4                  Kết quả sản xuất, kinh doanh có số âm trong 03 năm liên tục và tổng số lỗ luỹ kế vượt quá vốn chủ sở hữu trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất;

5.2.1.5                  Số người nắm giữ cổ phiếu ngoài tổ chức phát hành giảm xuống dưới 50 người trong 12 tháng liên tục.

5.2.2       Tổ chức niêm yết chấm dứt sự tồn tại do sáp nhập, hợp nhất, chia, giải thể hoặc phá sản.

5.2.3       Tổ chức niêm yết nộp đơn xin huỷ bỏ niêm yết và được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

5.2.4       Các trường hợp khác sau đây:

5.2.4.1                  Tổ chức xin niêm yết không tiến hành các thủ tục niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán trong thời hạn tối đa là 03 tháng kể từ ngày được cấp phép niêm yết;

5.2.4.2                  Tổ chức niêm yết cố tình hoặc thường xuyên vi phạm quy định về công bố thông tin;

5.2.4.3                  Tổ chức niêm yết không nộp báo cáo tài chính năm trong 02 năm liên tục.

5.2.4.4                  Thời hạn thanh toán còn lại của trái phiếu niêm yết ít hơn 02 tháng; hoặc trái phiếu niêm yết được tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trước thời gian đáo hạn;

5.2.4.5                  Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy cần thiết phải huỷ bỏ niêm yết để bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư.

5.3   Cổ phiếu và trái phiếu bị huỷ bỏ niêm yết khi đáp ứng các điều kiện quy định tại các Điều 20 và 21 Nghị định 144, thì được xem xét niêm yết lại theo các thủ tục qui định tại các điểm 2 và 4 trên đây.

Chế độ báo cáo và công bố thông tin

Việc báo cáo và công bố thông tin của tổ chức niêm yết được thực hiện theo qui định tại chương VI, Nghị định 144 và Thông tư hướng dẫn về chế độ công bố thông tin do Bộ Tài chính ban hành.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.       Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc) tổ chức niêm yết, Công ty chứng khoán và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

2.       Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức cá nhân có liên quan phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn, giải quyết./.

 

Nơi nhận:

-          Văn phòng Quốc hội;

-          Văn phòng Chủ tịch nước;

-          Văn phòng TU và các Ban của Đảng;

-          Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

-          Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

-          Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

-          Toà án nhân dân tối cao;

-          HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

-          C«ng b¸o;

-          Côc KiÓm tra V¨n b¶n ( Bé T­ ph¸p);

-          C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Bé vµ thuéc Bé;

-          L­u:  V¨n phßng Bé, Vô Ph¸p chÕ, UBCKNN (VP,  QLPH)

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Thứ trưởng

 

 

 

 

 

Lê Thị Băng Tâm

 

 

Phụ lục số 01(a): MẪU NY_01A

(Ban hành kèm theo Thông tư số.59./2004/TT-BTC ngày 18. tháng 6. năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về niêm yết cổ phiếu và trái phiếu trên thị trường chứng khoán tập trung)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

ĐƠN XIN CẤP PHÉP NIÊM YẾT CỔ PHIẾU

CỔ PHIẾU:.... (tên cổ phiếu)

 

 

 Kính gửi:  Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

               

Giới thiệu về tổ chức xin niêm yết:

1.       Tên tổ chức xin niêm yết (đầy đủ):                           

2.       Tên giao dịch:

3.       Vốn điều lệ:

4.       Địa chỉ trụ sở chính:

5.       Điện thoại:                                               Fax:

6.       Nơi mở tài khoản:                                    Số hiệu tài khoản:

7.       Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ... ngày ... tháng ... năm ...

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:               Mã số:

Sản phẩm/dịch vụ chính:

Tổng mức vốn kinh doanh:

8.       Cơ cấu vốn cổ phần (thời điểm...):

 

 

STT

Danh mục

1000 đồng

%

Số lượng cổ đông

Cơ cấu cổ đông

 

Tổ chức

Cá nhân

 

Vốn cổ phần:

-          Cổ đông sáng lập:

-          Cổ đông lớn:

-          Cổ phiếu quĩ:

Trong đó:

-          Vốn nhà nước:

-     Vốn nước ngoài:

 

 

 

 

 

 

                             

9.       Giá trị vốn cổ phần do các thành viên HĐQT, BGĐ, BKS cam kết nắm giữ trong 03 năm sau khi được niêm yết:

-          Tỷ lệ: ... % 

-    Thời hạn nắm giữ: từ năm... đến năm....

10.    Tỷ lệ nợ (ngắn hạn và dài hạn) trên vốn cổ phần (tính đến...):

11.    Tình hình hoạt động kinh doanh trong 02 năm gần nhất:

                                                                           Đơn vị tính: 1000 đồng

3.1.1           TT

Danh môc

X-1

X

1

Tæng doanh thu

 

 

2

ThuÕ 

 

 

3

KhÊu hao c¬ b¶n

 

 

4

Lîi nhuËn sau thuÕ 

 

 

Cæ phiÕu xin phÐp niªm yÕt:

Ph¸t hµnh theo GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký ph¸t hµnh sè..., ngµy.... th¸ng .... n¨m .... do .......... cÊp.

1.       Tªn cæ phiÕu:             

2.       Lo¹i cæ phiÕu:

3.       MÖnh gi¸ cæ phiÕu:                  ®ång

4.       Sè l­îng cæ phiÕu xin niªm yÕt:               cæ phiÕu

5.       Tû lÖ cæ phÇn do cæ ®«ng ngoµi tæ chøc xin niªm yÕt n¾m gi÷:

       - Tû lÖ:...%

       - Sè l­îng cæ ®«ng: .... ng­êi

6.        Cæ phiÕu do ng­êi n­íc ngoµi n¾m gi÷:

- Sè l­îng: .... cæ phiÕu

- TØ lÖ: ..... %

C¸c bªn liªn quan:

(Tæ chøc t­ vÊn, kiÓm to¸n...)

Cam kÕt cña tæ chøc xin niªm yÕt:

Chóng t«i xin ®¶m b¶o r»ng nh÷ng sè liÖu trong hå s¬ nµy lµ ®Çy ®ñ vµ ®óng sù thËt, kh«ng ph¶i lµ sè liÖu gi¶ hoÆc thiÕu cã thÓ lµm cho ng­êi mua cæ phiÕu chÞu thiÖt h¹i. Chóng t«i cam kÕt:

Nghiªn cøu ®Çy ®ñ vµ thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ chøng kho¸n vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n.

Kh«ng cã bÊt kú tuyªn bè chÝnh thøc nµo vÒ viÖc niªm yÕt chøng kho¸n trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng tr­íc khi ®­îc Uû ban Chøng kho¸n Nhµ n­íc cÊp giÊy phÐp niªm yÕt.

ChÞu mäi h×nh thøc xö lý nÕu vi ph¹m c¸c cam kÕt nªu trªn.

Hå s¬ kÌm theo:

1.         B¶n sao hîp lÖ GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh;

2.         §iÒu lÖ c«ng ty;

3.         QuyÕt ®Þnh cña §¹i héi cæ ®«ng chÊp thuËn viÖc niªm yÕt cæ phiÕu; hoÆc QuyÕt ®Þnh cæ phÇn ho¸ ®Ó ra niªm yÕt (®èi víi c¸c DN cæ phÇn ho¸ kÕt hîp víi ra niªm yÕt);

4.         B¶n c¸o b¹ch;

5.         Danh s¸ch vµ s¬ yÕu lý lÞch cña tõng thµnh viªn H§QT, BG§, BKS;

6.         C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh 2 n¨m ... (X-1 vµ X) cã x¸c nhËn cña kiÓm to¸n; hoÆc QuyÕt ®Þnh x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp (®èi víi DNNN cæ phÇn ho¸ kÕt hîp víi ra niªm yÕt);

7.         Sæ theo dâi cæ ®«ng;

8.         Cam kÕt n¾m gi÷ cæ phiÕu cña H§QT, BG§ vµ BKS;

9.         Hîp ®ång t­ vÊn víi c«ng ty chøng kho¸n;

10.     (C¸c tµi liÖu kh¸c nÕu cã).

 

 

..., ngµy ... th¸ng ... n¨m ...

(tªn tæ chøc niªm yÕt)

TM. héi ®ång qu¶n trÞ

Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ

(Ký, ghi râ hä tªn vµ ®ãng dÊu)

 

 

 

Phụ lục số 01(b): MẪU NY_ 01B

(Ban hành kèm theo Thông tư số59 /2004/TT-BTC ngày 18. tháng 6. năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về niêm yết cổ phiếu và trái phiếu trên thị trường chứng khoán tập trung)

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

ĐƠN XIN CẤP PHÉP NIÊM YẾT TRÁI PHIẾU

TRÁI PHIẾU :.... (tên trái phiếu)

 

 Kính gửi:  Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

                  

I.                    Giới thiệu về tổ chức xin niêm yết:

10.    Tên tổ chức xin niêm yết (đầy đủ):                           

11.    Tên giao dịch:

12.    Vốn điều lệ:

13.    Địa chỉ trụ sở chính:

14.    Điện thoại:                                               Fax:

15.    Nơi mở tài khoản:                                    Số hiệu tài khoản:

16.    Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ..., ngày ... tháng ... năm ...

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:               Mã số:

Sản phẩm/dịch vụ chính:

Tổng mức vốn kinh doanh (thời điểm ...):

Tình hình kinh doanh trong 02 năm gần nhất:

  

 

 

 

 

 

Đơn vị: 1000 đồng

3.1.2TT

3.1.3           Chỉ tiêu

X-1

X

1

Tæng doanh thu

 

 

2

ThuÕ

 

 

3

Lîi nhuËn sau thuÕ

 

 

4

Vèn cæ phÇn

 

 

5

Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ/vèn cæ phÇn

 

 

6

Nî ph¶i tr¶

 

 

7

8

Nî ph¶i thu

Tû lÖ nî/vèn cæ phÇn

 

 

 

II.                  Môc ®Ých ph¸t hµnh tr¸i phiÕu:

III.               Tr¸i phiÕu xin phÐp niªm yÕt:

Ph¸t hµnh theo GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký ph¸t hµnh sè..., ngµy... th¸ng .... n¨m ... do.......... cÊp.

7.       Tªn tr¸i phiÕu:             

8.       Lo¹i tr¸i phiÕu:

9.       Thêi h¹n tr¸i phiÕu: ... n¨m

10.    Kú h¹n tr¶ l·i:

11.    L·i suÊt: .... %/n¨m

12.    MÖnh gi¸ tr¸i phiÕu: ............ ®ång

13.    Sè l­îng tr¸i phiÕu ®· ph¸t hµnh:  

8.       Tµi s¶n ®¶m b¶o (nÕu cã):

Tæng gi¸ trÞ cña tµi s¶n ®¶m b¶o: .............. ®ång

Gi¸ trÞ tµi s¶n ®­îc b¶o hiÓm: ................ ®ång

Tû lÖ tr¸i phiÕu ®­îc ®¶m b¶o: ............. % (tæng gi¸ trÞ tµi s¶n ®¶m b¶o trªn tæng gi¸ trÞ tr¸i phiÕu)

9.       Ph­¬ng thøc thanh to¸n l·i vµ gèc tr¸i phiÕu: 

IV.                C¸c bªn liªn quan

(Tæ chøc t­ vÊn, kiÓm to¸n, ®¹i diÖn ng­êi së h÷u tr¸i phiÕu...)

V.                  Cam kÕt:

Chóng t«i xin ®¶m b¶o r»ng nh÷ng sè liÖu trªn ®©y lµ ®Çy ®ñ vµ ®óng sù thùc, kh«ng ph¶i lµ sè liÖu gi¶ hoÆc thiÕu cã thÓ lµm cho ng­êi mua tr¸i phiÕu bÞ thiÖt h¹i. Chóng t«i cam kÕt:

Nghiªn cøu ®Çy ®ñ vµ thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ chøng kho¸n vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n.

Kh«ng cã bÊt kú tuyªn bè chÝnh thøc nµo vÒ viÖc niªm yÕt chøng kho¸n trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng tr­íc khi ®­îc Uû ban Chøng kho¸n Nhµ n­íc cÊp giÊy phÐp niªm yÕt.

Thanh to¸n l·i vµ gèc theo ®óng thêi h¹n tr¸i phiÕu.

ChÞu mäi h×nh thøc xö lý nÕu vi ph¹m c¸c cam kÕt nªu trªn.

VI.                Hå s¬ kÌm theo:

1. B¶n sao hîp lÖ GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh;

2. §iÒu lÖ c«ng ty;

3. QuyÕt ®Þnh chÊp thuËn viÖc niªm yÕt tr¸i phiÕu cña H§QT/H§TV/Chñ së h÷u vèn/C¬ quan qu¶n lý chuyªn ngµnh;

4. B¶n c¸o b¹ch;

5. Danh s¸ch vµ s¬ yÕu lý lÞch cña tõng thµnh viªn H§QT, BG§, BKS;

6. C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh 2 n¨m ... (X-1 vµ X) cã x¸c nhËn cña kiÓm to¸n;

7. Cam kÕt thùc hiÖn nghÜa vô cña tæ chøc ph¸t hµnh ®èi víi ng­êi ®Çu t­;

8. Hîp ®ång víi ®¹i diÖn ng­êi së h÷u tr¸i phiÕu;

9. B¶n liÖt kª tµi s¶n ®¶m b¶o, hîp ®ång b¶o hiÓm (nÕu cã) vµ tµi liÖu chøng          minh quyÒn së h÷u (tr­êng hîp niªm yÕt tr¸i phiÕu cã b¶o ®¶m);

10.    Biªn b¶n x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n ®¶m b¶o hoÆc giÊy chÊp thuËn b¶o l·nh thanh to¸n (tr­êng hîp niªm yÕt tr¸i phiÕu cã b¶o ®¶m);

11.    Sæ theo dâi chñ së h÷u tr¸i phiÕu;

12.    Hîp ®ång t­ vÊn víi c«ng ty chøng kho¸n;

13.    C¸c tµi liÖu kh¸c nÕu cã.

 

..., ngµy ... th¸ng ... n¨m ...

(tªn tæ chøc xin niªm yÕt)

TM. héi ®ång qu¶n trÞ

Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ

(Ký, ghi râ hä tªn vµ ®ãng dÊu)

2          

 

2Phụ lục số 02: Mẫu NY_02

(Ban hành kèm theo Thông tư số.59./2004/TT-BTC ngày 18.  tháng 6. năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về niêm yết cổ phiếu và trái phiếu trên thị trường chứng khoán tập trung)

 

(trang bìa)

 

UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP PHÉP NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP.

 

BẢN CÁO BẠCH

(hoặc BẢN CÁO BẠCH TÓM TẮT)

 

CÔNG TY:   ABC

(Giấy chứng nhận ĐKKD số .... do.... cấp ngày ...tháng ...năm....)

3            

 

NIÊM YẾT CỔ PHIẾU (TRÁI PHIẾU)

TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN...

 

(Giấy phép niêm yết số: . . ./GPNY do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày . . . tháng. . . năm . . .)

 

 

 

 

 

Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại: . . . . . . . . .

Phụ trách công bố thông tin:

Họ tên:. . . . . . . . . . . . . . . .                                    Số điện thoại: . . . . . . . . .

 

 

Đối với BCB tóm tắt thêm dòng chữ in đậm như sau:

Ghi chú: những thông tin trong Bản cáo bạch này chỉ là những thông tin tóm tắt, muốn biết thông tin chi tiết, xin tham khảo Bản cáo bạch đầy đủ được cung cấp tại ................

 
 

(trang bìa)

 

 

Công ty:   ABC

(Giấy chứng nhận ĐKKD số .... do.... cấp  ngày ...tháng ...năm ....)

 

 

NIÊM YẾT CỔ PHIẾU (TRÁI PHIẾU)

TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN...

 

 

Tên cổ phiếu/trái phiếu:

Thời gian đáo hạn (đối với trái phiếu):

Lãi suất (đối với trái phiếu):

Mệnh giá:

Các bài viết khác

Luật sư tư vấn miễn phí

Gọi ngay
0902818158- 0906834543
0906834543
0902818158

Tin pháp luật

CÁC ĐỐI TÁC

 • Nhà Đất Phúc An Khang
 • The Diplomat
 • The NewYork Review of Book
 • CogitAsia
 • Reuters
 • Viet Studies
 • The NewYork Times
 • TIME
 • Bloomberg Bussiness